Report

Colouring outside the lines for sustainable agriculture

 

Dutch farmers that want to operate more sustainably run into limitations set by rules and regulations. Which is strange, because the governmental bodies responsible for these rules are also the ones setting targets for sustainable agriculture. Using 5 case studies, this publication dives into the obstacles and how to deal with them.

 

 

(the rest of this article and the publication itself are in Dutch)

 

Boeren zetten zich in voor de transitie

De 5 casussen laten ons zien dat de boeren op veel steun en enthousiasme voor hun plannen kunnen rekenen van ambtenaren bij de gemeente en provincie. In veel gevallen sluiten hun plannen namelijk aan op de doelstellingen en visies van deze overheden.

 

Verouderde ruimtelijke regels

Desondanks lopen processen vaak spaak als de plannen getoetst worden. Vaak blijken bestemmingsplannen dan niet gewijzigd te kunnen worden of laat de provinciale verordening het niet toe om wijzigingen in het landschap aan te brengen. De ruimtelijke regels lijken achter te lopen bij de werkelijkheid en bij de transitie die in gang gezet moet worden in de landbouw. Zo belemmert het niet alleen de boeren die wij spraken, maar ook de (agrarische) natuurontwikkeling en de verduurzaming van de hele sector.

 

Advies aan de overheid

In deze publicatie adviseren wij provincies en gemeenten op om hun ruimtelijke ordeningsbeleid transitiegericht te maken. Door minder rigide beleid te hanteren, meer verschillende soorten bestemmingen te ontwikkelen en natuurwaarde centraal te stellen in afwegingen. Dit kan alleen als de overheid samenwerking met boeren opzoeken om de doelen te behalen en de transitie te versnellen.

 

Lees de publicaties om te zien hoe een ex-melkveehouder een netwerk voor duurzame teelten opzet in de Alblasserwaard, welke uitdagingen er komen kijken bij het opzetten van een nieuwe coöperatieve boerderij en hoe educatie en extensivering samen kunnen gaan. En bovenal, hoe de overheid hierin kan ondersteunen.

 

Naar aanleiding van de publicatie schreven de Transitiecoalitie Voedsel, Rotterdam de Boer Op, Herenboeren, Voedselfamilies en Wij.land een oproep om de ruimtelijke regels te herzien en een andere houding aan te nemen. 

 


Klik hier om de publicatie te downloaden


Date
September 19, 2023