news

Promotieonderzoek Frank van Steenbergen ontvangt subsidie Kansfonds

23 April, 2018

DRIFT-er Frank van Steenbergen heeft een tweejarige financiering ontvangen van Kansfonds voor zijn promotieonderzoek. Frank gaat in zijn onderzoek de rol van sociale uitsluiting en ongelijkheid binnen duurzaamheidstransities onderzoeken.

Frank van Steenbergen is senior onderzoeker en adviseur bij DRIFT.  Zijn onderzoek en werk focust zich op de sociale en lokale dynamiek binnen duurzaamheids- en transitievraagstukken. Terugkerende thema’s in zijn onderzoek zijn stedelijke marginaliteit, lokale democratische vernieuwing en integrale wijkontwikkeling.

In de afgelopen jaren heeft DRIFT diverse praktijkonderzoeken uitgevoerd die gericht zijn op het structureel doorbreken van armoede en sociale uitsluiting, zoals Van De Straat, KABLAB en Veerkracht Carnisse. De financiering van Kansfonds stelt DRIFT en onderzoeker Frank van Steenbergen in staat om een reflectie te schrijven, zodat deze projecten – naast de impact in de praktijk – ook kunnen leiden tot een substantiële bijdrage aan het wetenschappelijk en maatschappelijk debat. Daarnaast kan DRIFT’s onderzoeksthema Welfare & Justice worden uitgebouwd. DRIFT-directeur en bijzonder hoogleraar socio-economische transities Derk Loorbach wordt zijn promotor.

Het onderzoek
Het onderzoek heeft als centrale vraag hoe we (de omgang met) armoede en sociale uitsluiting kunnen bezien vanuit het transitieperspectief en op welke manier grootschaliger en duurzamer doorbraken te realiseren zijn. De casuïstiek focust zich op mensen en plekken in een marginale positie in Nederland. In het bijzonder richten we ons op:

  • jongeren die kampen met dak- en thuisloosheid;
  • kinderen en gezinnen die kampen met armoede;
  • stedelijke wijken die kampen met geconcentreerde en meervoudige problematiek.

Juist bij dit type mensen en plekken is sprake van meervoudige uitsluiting. Zo hebben wij bijvoorbeeld in het project Van De Straat (financieel ondersteund door Kansfonds) gezien dat uitsluiting bij zwerfjongeren niet alleen speelt op het vlak huisvesting, maar ook op bijvoorbeeld het vlak van onderwijs, inkomen, zorg, etc. Deze uitsluiting alsmede de institutionele omgang met deze groepen en plekken is object van studie. Binnen die institutionele omgang is een diverse groep actoren actief zoals gemeenten, opvanginstellingen, kredietbanken, scholen, verslavingszorg, etc. Ons onderzoek zal – naast de wetenschappelijke verdieping – ook voor professionals uit deze domeinen waardevolle inzichten moeten opleveren.

Kortom, het onderzoek zal trachten het meervoudige uitsluitingsproces rondom mensen en plekken in de marge bloot te leggen vanuit het transitieperspectief. Tevens worden concrete doorbraakpaden geïdentificeerd om die uitsluiting een halt toe te roepen en wordt gepoogd een brede maatschappelijke dialoog over deze thematiek op gang te brengen.

Meer weten over Franks werk? Lees hier de recente publicatie ‘Van kostenpost naar investering: Perspectief voor dak- en thuisloze jongeren’ en hier het artikel ‘De basis op orde: pleidooi voor inclusieve aanpak kwetsbare jongeren’.

Over Kansfonds
Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in de samenleving. Kansfonds steunt kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander. Het Kansfonds investeert daarnaast in vernieuwende initiatieven en wisselen tussen de projecten kennis en ervaring uit en doet onderzoek naar wat werkt.