thema

Welvaart & Rechtvaardigheid

Voor mensen in een gemarginaliseerde positie staat steeds meer op het spel, door diverse globale en lokale transitie-uitdagingen. Vanuit de insteek van een rechtvaardige transitie wil DRIFT huidige uitsluitingsmechanismen adresseren en tegelijkertijd werken aan doorbraken richting meer stabiele en inclusieve structuren, culturen en praktijken.

 

drift-image2

 

Een van de meest ingrijpende transitie-uitdagingen in Westerse natiestaten is de recente ontmanteling van de verzorgingsstaat, zoals deze in verschillende gradaties is vormgegeven in de afgelopen decennia. Bezuinigingen, privatisering van publieke diensten en een neoliberale definitie van het individu ondermijnen verzorgingsstaatsystemen en leiden tot verschillende typen hervormingen. Wat betekent deze ontmanteling voor mensen die worstelen om het hoofd boven water te houden – bijvoorbeeld voor de toegang die zij hebben tot huisvesting, onderwijs, zorg, arbeidsplaatsen en veilige buurten?

 

Deze ethische kwestie staat op de voorgrond van ons onderzoek, advies en onderwijs. Op deze manier adresseren we de systematische uitsluiting van mensen in gemarginaliseerde posities en streven we naar meer stabiele en inclusieve structuren, culturen en praktijken.

 

Het transitieperspectief stelt ons in staat om structuren en processen die (ruimtelijke) marginaliteit creëren en reproduceren bloot te leggen, en om doorbraakmogelijkheden te identificeren. In onze onderzoeks-, advies en onderwijsactiviteiten hebben we tevens oog voor de onderliggende politieke en ethische vraagstukken die met deze processen gepaard gaan, zoals sociaaleconomische ongelijkheid, solidariteit en rechtvaardigheid. Tegelijkertijd breken we deels met de traditionele invalshoek van het transitieperspectief door af te wijken van het discours van experimenteren en innoveren. In plaats daarvan richten we ons meer op stabiele en inclusieve structuren die mensen en gemeenschappen in staat stellen om hun veerkracht te vergroten.

 

DRIFT heeft een grote hoeveelheid empirische en theoretische inzichten verzameld en geanalyseerd rondom deze vraagstukken. Deze inzichten hebben we daarbij gekoppeld aan actieonderzoek in de praktijk, bijvoorbeeld door samen met onze partners te werken aan een duurzamer zorgsysteem, aan veerkrachtige gemeenschappen in stadswijken en aan de inclusie van dak- en thuisloze jongeren. Op deze manier onderzoeken, verkennen en implementeren we nieuwe manieren van samenwerking en co-creatie, om de transitie naar een meer rechtvaardige samenleving te versnellen.