DRIFT is een toonaangevend instituut voor onderzoek naar en voor duurzaamheidstransities. Door middel van interdisciplinair en transdisciplinair onderzoek streven wij naar het begrijpen en faciliteren van nieuwe manieren van denken, doen en organiseren in hedendaagse transities.

 

De huidige, urgente mondiale uitdagingen vragen om fundamentele verandering van de maatschappelijke systemen die deze problemen in stand houden. Transitieonderzoek helpt om de complexiteit van deze uitdagingen te begrijpen en toont hoe maatschappelijke transities ondersteund kunnen worden om tot eerlijkere, duurzame en veerkrachtige samenlevingen te komen.

 

De rol van DRIFT
Om duurzaamheidstransities te bevorderen en versnellen richten wij ons op de mogelijkheden voor transformatieve verandering. Complexiteit, onzekerheid en onvoorspelbaarheid zijn de principes die het startpunt vormen van ons onderzoek. Door systeemdenken te combineren met een relationele benadering plaatsen wij hedendaagse uitdagingen in hun historische context en verkennen we mogelijke richtingen voor de toekomst. We maken gebruik van bestaande analytische raamwerken uit transitiestudies (zoals het multi-level perspectief), maar beogen deze modellen ook te verbeteren, verbreden en verrijken.

 

Wat onze benadering uniek maakt binnen het veld van transitiestudies, is dat wij de bredere sociale dimensies van duurzaamheidstransities bestuderen, waaronder de economische, politieke en culturele perspectieven op transities. Onze expertise in Transitie Management voedt onze nieuwsgierigheid naar nieuwe governance concepten, naar het paradoxale karakter van de veranderingsdynamiek en naar de politieke strijd waarmee transities gepaard gaan.

 

Ons doel is het ontwikkelen van transformatieve kennis: kennis die de status quo uitdaagt, bijdraagt aan fundamentele verandering en duurzame toekomsten genereert.

 

Onderzoeksbenadering
Onze verschillende onderzoekspraktijken – lopend van fundamenteel tot toegepast actie onderzoek – hebben een normatieve oriëntatie en richten zich op het ontwikkelen van transformatieve kennis: kennis die de status quo uitdaagt, bijdraagt aan fundamentele verandering en duurzame toekomsten genereert.

 

Door de inzichten uit ons transdisciplinaire onderzoek toe te passen in de praktijk en te verweven met ons onderwijs, betrekken en ondersteunen wij een brede groep actoren in het werken aan transformatieve verandering. Andersom vormen de ervaringen uit de praktijk het startpunt voor het ontwikkelen en verdiepen van de transitietheorie, conceptuele modellen en analytische methodes.

 

Contexten
Veel van ons huidige onderzoek vindt plaats binnen een bredere context van consortia gefinancierd door nationale en Europese overheden. Onderstaande selectie van onze onderzoeksprojecten geeft een impressie.

 

Over Sustainability Transitions Studies

Master Thesis Supervisie