publicatie

Handreiking Drechtsteden in Transitie

Datum 9 nov, 2020

In de Drechtsteden zoekt een coalitie van burgerinitiatieven, organisaties en ondernemers naar nieuwe manieren om samen met gemeente en bedrijfsleven sociale, ecologische en economische duurzaamheid vorm te geven. Zij vormen een drijvende kracht achter de transitie naar meer duurzame stedelijke landschappen, of het nu gaat om energie, voedsel, zorg, wonen of samenleven.

DRIFT leidde een dialoog waarin twintig van deze stakeholders voorstellen bespraken voor transitie-experimenten die de kwaliteit van het stedelijke landschap in de Drechtsteden kunnen verbeteren. Hiervan presenteren wij nu de resultaten.

 

Drechtsteden onder druk

De drukt loopt de laatste jaren op voor de Drechtsteden, en Dordrecht in het bijzonder. Er ligt een woningbouwopgave van 25.000 huizen, er moet een verbeteringsslag voor infrastructuur en OV komen, en het maritieme cluster staat voor de opgave van (banen)groei gecombineerd met duurzaamheid.

Maar de dreiging komt ook van buiten, in de vorm van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies, die je terugziet in bv. wateroverlast en druk op de agrarische sector.

5x stedelijk landschap verbeteren

Maar hoe organiseren wij dan de transitie naar duurzame stedelijke landschappen? Welke nieuwe rollen en verantwoordelijkheden passen hierbij voor de lokale overheid, het bedrijfsleven en met name burgerinitiatieven? Twintig stakeholders hebben in een dialoog voorstellen uitgewerkt voor transitie-experimenten die de kwaliteit van het stedelijke landschap in de Drechtsteden kunnen verbeteren.

Volgens deze betrokkenen moeten de volgende beginselen hierbij leidend zijn:

1) Ecologische veerkracht van de regio versterken. Een aantal transitie-experimenten speelt in op de risico’s van klimaatverandering en extreem weer. Voorbeelden: De Ark van Dordrecht en de Getijdenboederij.

2) Sociale verbondenheid en inzet op maatschappelijke kwaliteit. Betrokkenen willen meer aandacht voor dynamische, groene plekken waar mensen samen activiteiten kunnen ontwikkelen. Voorbeelden zijn de projecten rond Sterrenburgpark.

3) Economische veerkracht versterken. De regio zoekt naar innovatieve economische activiteiten en nieuwe werkgelegenheid. Het initiatief Biesboschhal Next Level sluit aan bij de maritieme traditie maar zet ook in op innovatie, sociaal ondernemerschap en kennisontwikkeling. Een ander voorbeeld is de verduurzaming van bedrijventerrein De Staart.

4) Naar lerende coalities. Overheid en burgers moeten beter leren samenwerken. Er zijn vormen van governance nodig waarin vertrouwen centraal staat. Het project Pientere Partnerschappen is bedoeld om nieuwe vormen van samenwerking te ontwikkelen tussen burgers, landschapsarchitecten, ondernemers en gemeente.

5) Transformatieve innovatie vraagt ook om regionale samenwerking. Vandaar het pleidooi dat de Economic Development Board Drechtsteden een rol pakt in het aanjagen en ondersteunen van transitie-experimenten voor de verduurzaming van het stedelijk landschap in de Drechtsteden.

Auteur
Matthijs Hisschemöller
Derk Loorbach

Het volledige rapport
Klik hier om de publicatie te downloaden