Aanjagen van transities. Inspiratie uit Nederland en daarbuiten.

Dit essay verkent beleidsinterventies die gericht zijn op, of geschikt zijn voor, het aanjagen van transities. De voorbeelden dienen ter inspiratie voor de nieuwe Vlaamse Strategie voor Duurzame Ontwikkeling en voor doorontwikkeling van de transitiepraktijk.

Het Steunpunt Transities voor Duurzame Ontwikkeling (TRADO) voerde in de periode 2012-2016 beleidsgericht onderzoek rond transities en is in deze periode gevraagd om inhoudelijke inbreng te leveren voor de herziening van de Vlaamse Strategie voor Duurzame Ontwikkeling (VSDO). Als partner binnen TRADO heeft DRIFT een verkenning gemaakt van beleidsinnovaties om deze strategie te inspireren.

In het bijzonder zijn we op zoek gegaan naar beleidsinterventies die gericht zijn op, of geschikt zijn voor, het aanjagen van transities: fundamentele omslagen in denken, werken en organiseren. De onderliggende aanname is dat een ambitieuze strategie als het VSDO vraagt om een beleidscultuur en -instrumentarium die verder gaan dan het gangbare en daarom gebaat is bij inspiratie die voortkomt uit vernieuwende (internationale) voorbeelden.

De aangehaalde voorbeelden komen uit zowel Nederland als uit andere landen. Enkele van de projecten en programma’s in deze verkenning volgt de transitie managementaanpak. We hebben juist ook breder gekeken, om uit andere voorbeelden nieuwe inzichten te halen voor de transitiepraktijk. We focussen in ons overzicht op interventies die toepasbaar zijn voor een centrale overheid en relevant lijken voor de Vlaamse context.

Het stuk is als volgt opgebouwd: eerst schetsen we een aantal maatschappelijke trends die reguliere instituties en beleidsinstrumenten onder druk zetten. In hoofdstuk 2 beschrijven we de nieuwste inzichten in transitiemanagement in verschillende domeinen en op verschillende niveaus. In hoofdstuk 3 introduceren we zes typen beleidsinterventies die duurzaamheidstransities kunnen aanjagen, geïllustreerd met concrete internationale voorbeelden. In hoofdstuk 4 worden nog een aantal afsluitende opmerkingen gemaakt met betrekking tot deze interventies en de wijze waarop deze worden toegepast.

Referentie
Roorda, C. & Bosman, R. Aanjagen van transities. Inspiratie uit Nederland en daarbuiten. DRIFT-essay E 2014.02.

Meer lezen
Download het volledige essay hier.


Date
februari 15, 2014