publicaties

Methodological Guidelines for Transition Management

This guide supports policy workers in (European) cities who want to design a transformative and participatory process for realising just and climate-neutral cities. Based on a three-year research project with six European cities (TOMORROW), this guide has been developed to address issues encountered in the practice of urban transitions: from redesigning municipal institutions to creating […]

lees meer

Workbook Volume II for urban transition makers

The ‘Workbook Volume II for urban transition makers’ is a collection of tools and methods that supports policy makers, civil servants and other actors in cities in their efforts to design a transformative and participatory process for realising just and climate neutral cities. An urban transition maker is any person, group, or organisation, who would […]

lees meer

Voorbij de triple helix

Transities vragen om een blikveld dat voorbij de triple helix gaat – en ruim baan biedt aan sociaal ondernemers en burgerinitiatieven.

lees meer

Vooruit, struikelen!

De huidige aanpak in de regio Amsterdam is overduidelijk onvoldoende om haar klimaatdoelstellingen te halen. Hoe kan dat?

lees meer

Omarm de Chaos

In zijn nieuwe boek laat Jan Rotmans je meekijken zoals hij zelf naar de wereld in transitie kijkt. Lees hier de eerste 20 pagina’s.

lees meer

Begeleidende essays ‘Sturing in Transitie’

Als de rijksoverheid wil sturen op transtities, hoe krijgen we dan niet ‘just a transition’ (zomaar een transitie) maar een ‘just transition’ (rechtvaardige transitie)? Deze vier essays geven een breder perspectief op de sociale dimensie van transities.

lees meer

Handreiking Drechtsteden in Transitie

In de Drechtsteden zoeken burgerinitiatieven, organisaties en ondernemers naar nieuwe wegen richting sociale, ecologische en economische duurzaamheid. In dit rapport presenteert DRIFT de uitkomsten van de dialoog die we organiseerden om de kwaliteit van het stedelijk landschap te verbeteren.

lees meer

Afvalprikkels

Dragen de huidige prikkels voor het verwerken van afval in de juiste richting? Lees ons onderzoek voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

lees meer

Whose circular economy?  

This article argues that for releasing the full potential of the cricular economy, we must go beyond the ecological angle and include social and political dimensions.

lees meer

The Multiple Roles of ICLEI

This study offers a closer look at the roles of ICLEI and discusses how the network links cities and global arenas by supporting urban biodiversity.

lees meer

Zó smaakt de toekomst.

In de publicatie ‘Zo smaakt de toekomst’ worden voorbeelden, lessen, toekomstbeelden en de scenario’s hiertoe uit de proeftuinen van Voedselfamilies Zuid-Holland beschreven.

lees meer

De kracht van gemeenschappen

DRIFT-er Ilonka reflecteert op de Global Ecovillage Network Conferentie en op het potentieel van het centrale thema: ‘de wijsheid van bewuste gemeenschappen.’

lees meer

Transitie in de lokale democratie

Hoe vernieuw je de formele democratie? Onze evaluatie van het bestuurlijk model van Rotterdam brengt de mogelijkheden van de levendige complementaire democratie in beeld.

lees meer

De basis op orde

Door de zorgknip vallen vele kwetsbare jongeren tussen wal en schip. DRIFT pleit voor een verschuiving van alle inzet richting de basale noden van jongeren.

lees meer

Tijd voor klimaatbeleid

Het is tijd voor klimaatbeleid, schrijft Derk Loorbach: we moeten af van de vrijblijvendheid en durven kiezen voor het klimaat. Lees het opiniestuk hier.

lees meer

De politiek weer van ons?

Daags voor de verkiezingen zet Flor Avelino haar gedachten over het huidige politieke debat op papier – en doet een oproep aan alle stemmers. Laten we níet normaal doen.

lees meer

Neem een kijkje in het Carnisse van 2030

Hoe kan Carnisse tot bloei komen? Dat is de vraag waarover een groep koplopers uit de wijk van Rotterdam-Zuid zich de afgelopen maanden heeft gebogen. In een zoektocht naar de kiemen van een Bloeiend Carnisse heeft deze groep bewoners, ondernemers en professionals samen met DRIFT en TU Delft de toekomstvisie Bloeiend Carnisse geformuleerd. De ontwikkelde […]

lees meer

I have the power

Thoughts on the Masterclass Societal Transitions by Carmen da Silva Wells, Societal Transitions 2016 Participant

lees meer

Evaluatie Bestuurlijk model Rotterdam

Het onderzoeksrapport ‘Een kwestie van kiezen’ is een evaluatie van het bestuurlijk model van Rotterdam in samenwerking met de vakgroep Bestuurskunde van de EUR en de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de RUG.

lees meer

Narratives of change

In this TRANSIT-paper, we study the theories of transformative change of three social innovation initiatives in what we refer to as ‘narratives of change’.

lees meer

Action, Research and Participation

Establishing an in-depth understanding of the activities and roles of researchers, based on the rich tradition of action research and on a specific process-oriented approach to sustainability transitions.

lees meer

Transition Policies

Exploring how specific dynamic states can be linked to specific strategies, to translate general principles to specific cases more systematically.

lees meer

The Politics of Sustainability Transitions

Sustainability transitions reflect a particular diagnosis of persistent social problems, in which persistence is attributed to the path dependency of dominant practices and structures, whose resolution requires structural and long-term change.

lees meer

De ombouw van het sociale domein is een generatieproject

In deze columnreeks van Vers Beton deelt Prof. Loorbach zijn visie op het gemeentebeleid van Rotterdam. Terwijl gevierd wordt dat Rotterdam in lijstjes van Lonely Planet en de Washington Post staat, voert de stad ook nog steeds veel slechte lijstjes aan. Het gaat dan bijvoorbeeld om armoede, schooluitval en sociale uitsluiting. Decentralisatie van zorg en welzijn zou […]

lees meer

Vier jaar Veerkracht Carnisse

Deze week is het Carnisse magazine verschenen: het resultaat van vier jaar Veerkracht Carnisse, het project waarin Rotterdam Vakmanstad, Creatief Beheer, Bureau Frontlijn & DRIFT hebben samengewerkt aan het stimuleren van het zelforganiserend vermogen in Carnisse.

lees meer

Aansluitingsvermogen van Nederlandse gemeenten

Voor de afdeling Doe-democratie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft DRIFT  tussen december 2014 – december 2015 onderzocht op welke wijze gemeenten hun organisatie en processen inrichten op veranderende verhoudingen tussen overheid en burger.

lees meer

Durven bibliotheken de transitie aan?

Bibliotheken hebben van oudsher een centrale maatschappelijke rol. Vaak fysiek aanwezig in het hart van de lokale gemeenschap zijn ze niet alleen de plek waar boeken te halen zijn maar bieden ze ook ruimte voor ontmoeting, het delen van kennis en het ervaren van de diversiteit van de samenleving. Toch staan bibliotheken in toenemende mate onder […]

lees meer

De nieuwe transformatie en sturingspanarchie

De grote maatschappelijke opgaven van deze tijd zijn in zekere zin het bijproduct van een geslaagde periode van modernisering die zich gedurende de afgelopen twee eeuwen heeft voltrokken.Een myriad aan ecologische, economische en institutionele problemen lijken schier onoplosbaar. In deze bijdrage verkent Prof. Loorbach vanuit transitieperspectief en historische context het potentieel van een nieuwe maatschappelijke omwenteling die zich langzamerhand aandient.

lees meer

Transition management

In this paper we will take stock of and reflect on the advances in the field of TM, based on our experiences with experimentally applying, refining and developing the basic premises, tenets and possible interventions.

lees meer

Van afval af

Op basis van een systeemanalyse biedt dit rapport een transitieagenda op het gemeentelijk afvalbeheer systeem in Nederland. In het rapport beargumenteren we dat we naast de bekende ‘Ladder van Lansink’ over hoe we fysiek de keten vormgeven, eigenlijk ook een ‘roltrap van de transitie’ nodig hebben die iets zegt over hoe we organiseren en ontwerpen […]

lees meer

Wijkteams als heilige graal?

Gemeenten maken zich klaar voor de ‘drie D’s’ in het ‘sociale domein’, oftewel de drie decentralisaties die per 1 januari 2015 worden doorgevoerd. Binnen die decentralisaties worden op het vlak van de Jeugdzorg, de AWBZ en WMO en de Participatiewet taken en verantwoordelijkheden overgeheveld van het Rijk naar gemeenten.   In dit DRIFT-essay van 2014 […]

lees meer

Urban Transition Labs

In this paper, we present Urban Transition Labs as settings in which real life trajectories of sustainable development in cities are deployed and at the same time carefully observed, in a co-creative collaboration between actors and researchers.

lees meer