nieuws

Publicatie: ‘Een maat op de wijk. Evaluatie van de pilot Wijkgestuurd werken in Rotterdam.’

16 juni, 2017

Om na de ontmanteling van de deelgemeenten in 2014 meer vraaggestuurd te kunnen werken moet de wijk de maat worden, aldus de gemeente Rotterdam. Naar aanleiding hiervan is in 2016 gestart met een pilot Wijkgestuurd werken om te experimenteren met de wijze waarop de gemeente tot een meer op Rotterdammers gericht bestuur kan komen. Voor deze pilot zijn tien wijkactieteams geïntroduceerd waarmee onder regie van een wijkmanager wordt gewerkt aan prioriteiten voor elke wijk.

 

In de periode mei 2016 tot en met maart 2017 heeft DRIFT evaluatieonderzoek gedaan naar deze pilot. Het onderzoek plaatst de pilot en de bredere notie van wijkgestuurd werken in een langetermijnperspectief van gebiedsgericht werken en ontwikkeling van stedelijk bestuur in Rotterdam en Nederland. Zo bevat het rapport een historische analyse van de wijk als interventieschaal. Tevens wordt de pilot vergeleken met twee andere interventies op gebieds- en wijkniveau in Rotterdam: Programma Oost en Mooi Mooier Middelland. Daarnaast is gekeken in hoeverre de stedelijke diensten (ook wel gemeentelijke clusters genoemd) de wijk als vruchtbaar schaalniveau zien binnen hun beleid.
Vanuit deze bredere inkadering concluderen we dat zowel de pilot als de wijk als interventieschaal hun beperkingen hebben. Het schaalniveau van de wijk – en dus ook de pilot – creëert weliswaar een arena waar botsende logica’s en tijdloze spanningen binnen het stedelijk bestuur geadresseerd worden en tastbaar worden, maar de huidige pilot Wijkgestuurd werken is niet dé manier om wijkgestuurd te werken. Dat tracht de pilot echter ook niet te zijn. Het is daarom productiever om de pilot te zien als een leeromgeving voor ambtenaren. De pilot is daarmee een deel van vele oplossingen en het kan een puzzelstuk vormen in de omslag naar een meer Rotterdammergericht bestuur.
Wijkgestuurd werken is binnen de gemeente nog geen gemeengoed; het staat nog in de kinderschoenen. Om niet in oude gewoonten terug te vallen en nieuwe praktijken en werkwijze verder te laten institutionaliseren, is het belangrijk systematisch te leren van de ervaringen die nu worden opgedaan. We stellen dan ook voor om het leerproces door te ontwikkelen en op diverse lagen binnen de gemeente Rotterdam te verbreden en in te bedden. Als leidende principes voor dit leerproces presenteren we de noties van schaalsensitiviteit en complementariteit. Tot slot roepen we op tot een bezinning op het veranderproces binnen de gemeente. De keuze om de Rotterdammer centraal te stellen in het beleid en bestuur is namelijk geen vrijblijvende oefening, maar heeft vergaande implicaties voor de huidige structuur, cultuur en werkwijzen binnen het stedelijk bestuur.
Meer lezen? Lees de volledige publicatie hier.