Project

KAB-LAB: Het verlichten van kinderarmoede

KAB-LAB streeft naar het mobiliseren van individuen en partijen rondom de problematiek van kinderarmoedebestrijding in Leuven (België). Het project wil een brede beweging op gang brengen met het doel een stabiele basis te bieden aan gezinnen die kampen met armoede (in het bijzonder met kinderen tussen 0 en 3 jaar): een basis waarin de gezinnen duurzaam kunnen (blijven) deelnemen aan het maatschappelijk leven en zich kunnen ontplooien.

DRIFT draagt bij aan begrip van kinderarmoede door middel van het transitieperspectief, waarmee de sociale uitsluiting van gezinnen wordt gezien als een symptoom van een persistent onduurzaam systeem dat onderliggende sociale ongelijkheden in de Belgische samenleving (mede) in stand houdt. Door het creëren van een leeromgeving en het inbrengen van onze ervaringen met het organiseren, faciliteren en versnellen van transitieprocessen waarborgen we dat KAB-LAB de meer fundamentele systeemopgaven binnen het sociale domein blootlegt en agendeert in media en publicaties.

Binnen het KAB-LAB wordt gewerkt aan een gezamenlijk toekomst- en actieperspectief op een duurzame kinderarmoedebestrijding. DRIFT ondersteunt dit proces door de leefwereld van de gezinnen en de lokale context van Leuven als startpunt te nemen en vervolgens met het OCMW-Leuven en de stad Leuven (en haar partners) aan een gedeeld eigenaarschap rondom toekomstige uitdagingen te werken.

De beoogde brede beweging is geënt op het netwerk van lokale actoren (in de stad Leuven en haar wijken) dat tegelijkertijd een connectie maakt met regionale en landelijke actoren. Deze wisselwerking tussen het micro- en macroniveau is cruciaal om een lerende omgeving te creëren rondom het KAB-LAB, dat het effect van het lab moet vergroten.

Duur van het project
Het KAB-LAB project loopt van januari 2016 tot december 2018.

Financiering
Het KAB-LAB project wordt gefinancierd door OCMW-Leuven.

Partners
OCMW-Leuven, de Stad Leuven.

DRIFT Team
Chris Roorda, Frank van Steenbergen