Project

InContext

Wat hebben mensen nodig om een duurzame levensstijl te kunnen ontwikkelen? Het InContext-project identificeert de voorwaarden die maatschappelijke transities naar een ecologisch solide, economisch succesvol en cultureel diverse toekomst mogelijk maken. De kern van het project is het onderzoek naar de wisselwerking tussen structurele voorwaarden en interne factoren die de context vormen voor individueel gedrag.

 

Het startpunt van InContext is de aanname dat individueel en collectief gedrag reacties zijn op zowel de externe context (zoals sociale normen, beleid en infrastructuur) als de interne context (zoals behoeften, waarden en prioriteiten). Tot dusver hebben initiatieven die zich richten op duurzame ontwikkeling zich vooral gefocust op veranderingen in de externe context. Het project InContext draagt bij aan theorievorming over de interne context en voorziet in beleidsadvies hierover.

Werkwijze

InContext brengt Europese onderzoeksinstituten samen die zich bezighouden met transitie, gedrag en duurzame ontwikkeling. Het project kwam tot stand in nauwe samenwerking met een netwerk van lokale overheden en een transdisciplinaire adviesgroep. Dit zorgde voor regelmatige communicatie en praktijkgerichte feedback met betrekking tot de toepassing van professionals uit de politiek en het bedrijfsleven. Op basis van casestudies zijn de belangrijkste structurele drijfveren en barrières en het samenspel hiervan met denkpatronen geïdentificeerd. Ook zijn de concepten en instrumenten getest in drie pilot-gemeenschappen met als doel de kloof tussen bewustwording en gedrag te verkleinen. Tot slot is een transitiearena georganiseerd om individuen te ondersteunen in het ontwikkelen van alternatieve strategieën om in hun behoeften te voorzien.

Resultaten
Het InContext project heeft de relevante interne en externe contexten en de manier waarop individuen hierop reageren geïdentificeerd. Daarnaast heeft het project getest of de transitiebenadering, op basis van participatieve scenario’s en oefeningen in back-casting, een geschikt raamwerk is om individuele en collectieve verandering op gang te brengen.

 

Beleidsadviseurs hebben de resultaten van het project samengevoegd in een toegankelijke handleiding voor beleidsmakers. Deze handleiding biedt handvaten om op lokaal niveau transitieprocessen te implementeren. Ook is er een beleidsnota geschreven, gericht op beleidsmakers op Europees en nationaal niveau. Lees hier meer over de inzichten van het InContext project of bezoek de website voor meer informatie en de relevante publicaties.

Duur van het project
Het InContext-project liep van oktober 2010 tot oktober2013.

Financiering
Het programma is gefinancierd door het Seventh Framework Program van de Europese Commissie.

Partners
Ecologic Institute, ICLEI – Local Governments for Sustainability, Institute for Agriculture and Forest Environment of the Polish Academy of Sciences, SERI – Sustainable Europe Research Institute, TU-Delft – Delft University of Technology, UFZ – Helmholtz Centre for Environmental Research, ULB – L’Université libre de Bruxelles.

DRIFT-team
Julia Wittmayer, Derk Loorbach, Frank van Steenbergen, Carolien Hoogland.