Project

IMPRESSIONS

Wat zal de impact zijn van extreme klimaatverandering op leefbaarheid en welzijn binnen en buiten Europa? Wat zal het effect zijn van extreme klimaatverandering, wanneer dit gecombineerd wordt met sociaaleconomische omslagpunten? En welke transformatieve acties zijn nodig om ons voor te bereiden op zulke extremen? Deze vragen vormen de kern van het IMPRESSIONS-onderzoeksproject.

 

Het doel van IMPRESSIONS is de implicaties van extreme klimaatverandering, zoals een temperatuurstijging boven 2°C, te begrijpen en beleidsmakers te ondersteunen in het toepassen van dit begrip door middel van integrale adaptatie- en mitigatie-strategieën. Het project voorziet in empirisch gegronde en transformatieve kennis die de consequenties van extreme klimaatverandering in kaart brengt en verklaart. IMPRESSIONS richt zich op het ontwikkelen en toepassen van een nieuwe participatieve methodologie, expliciet gericht op het omgaan met onzekerheden en sterke non-lineaire veranderingen als gevolg van extreme klimaatverandering en tussenliggende niveaus van opwarming.

Innovatieve onderzoekskenmerken
Besluitvormers worden nauw betrokken gedurende het project om samen met onderzoekers de technische en politieke problemen te identificeren, alsmede de kennis, instrumenten en methoden benodigd om deze barrières te overkomen. Deze participatieve benadering garandeert dat de uitkomsten van het project aansluiten bij de vragen van besluitvormers. Daarnaast worden de klimaatscenario’s geïntegreerd met sociaaleconomische verhaallijnen – in overleg met de besluitvormers, zodat de scenario’s geloofwaardig en bruikbaar zijn. De scenario’s reflecteren de hoge mate van variabiliteit en onzekerheid die de toekomst met extreme klimaatverandering kenmerkt en tonen mogelijke non-lineaire effecten en omslagpunten.

 

Daarnaast combineert het project bestaande modellen voor klimaatadaptatie en –impact met nieuwe modellen die de interactie tussen sectoren en regio’s incorporeren, en het mogelijk maken synergieën en trade-offs tussen adaptatie- en mitigatie-acties te identificeren. IMPRESSIONS past de modellen toe op vijf cases op verschillende schaalniveaus -mondiaal, Europees en lokaal/regionaal (Hongarije, Iberia en Schotland)- voor een goede aansluiting op de praktijk.

 

Invloedrijke besluitvormers van elke case komen samen in een serie workshops om de risico’s, mogelijkheden, kosten en meerwaarde van de verschillende adaptatie- en mitigatie-paden te verkennen. Tot slot draagt het project door het ontwikkelen van een online kennisnetwerk en informatieplatform bij aan het opbouwen van een robuuste gemeenschap van betrokken stakeholders. Hierdoor is de reikwijdte van het project breder dan de betrokken participanten en zal een groter publiek van beleidsmakers, onderzoekers en innovators bereikt worden.

 

Identificeren van innovatief beleid en acties
De uitkomsten van IMPRESSIONS bieden een scala aan aanknopingspunten voor actoren om hun benadering van, acties tegen en beleid voor klimaatverandering te herzien. Daarnaast bieden de resultaten zowel een preciezere verantwoording voor snelle en radicale mitigatie als richting voor het herdefiniëren van de klimaat- en ontwikkelingsuitdagingen. Het project identificeert beleid dat niet alleen een financiële last is maar juist een bron kan zijn voor economische innovatie.

 

Lees meer over het project, de voortgang en publicaties op de IMPRESSIONS Website of schrijf je in voor de STRN nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Duur van het project
IMPRESSIONS loopt van 2013 tot 2018.

Financiering
Dit project wordt gefinancierd door middel van het zevende kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling van de EU, onder subsidieovereenkomst 603416

Partners
Het IMPRESSIONS consortium wordt gecoördineerd door Oxford University (VK) en 23 aangesloten partners waaronder: DRIFT, Wageningen University (Nederland), Stockholm Environment Institute (Zweden), SERI (Oostenrijk), IODINE SPRL (België), University of Lisbon (Portugal), Denmark’s Meteorological Institute (Denemarken), SYKE (Finland), University of Edinburgh (VK), Cranfield University (VK), SSSA (Italië), Pensoft (Bulgarije), TIAMASG (Roemenië), Kassel University (Duitsland), Central European University (Hongarije), ETH (Zwitserland), Potsdam Institute for Climate Research (Duitsland), PLUS- Salzburg University (Oostenrijk), and Milan University (Milano-Bicocca) (Italië).

DRIFT Team
Niki Frantzeskaki en Katharina Hölscher