Project

CONNECTING Nature

 
Steden vormen een transitielandschap voor het opschalen en versterken van transformatieve verandering. Traditionele (ruimtelijke) ordeningsprocessen zijn slechts beperkt in staat om de potentie van steden te verwezenlijken en kunnen zelfs contraproductief zijn. Deze processen zijn niet ingesteld om te leren van experimenten en creëren niet de randvoorwaarden voor het opschalen van transformatieve praktijken. CONNECTING Nature heeft als doel om beleid en praktijken te ontwikkelen die nodig zijn om stedelijke veerkracht, innovatie en governance op te schalen, door middel van natuur-gebaseerde oplossingen.
 
Tegenwoordig woont meer dan 70% van de Europeanen in steden. Naar verwachting zal dit aantal binnen een aantal decennia stijgen naar 80%. Deze 36 miljoen nieuwe stedelingen zullen een breed scala aan uitdagingen moeten adresseren: onduurzame verstedelijking en gerelateerde gezondheidskwesties, degradatie en verlies van natuurlijk kapitaal, klimaatverandering en een toename van het risico op natuurrampen.
 
CONNECTING (COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance) Nature is een HORIZON 2020 onderzoeks- en innovatieproject, gericht op het versnellen en opschalen van natuurgerichte oplossingen in Europese steden. Het overkoepelende doel van CONNECTING is om Europa te positioneren als mondiale leider op het gebied van innovatie en implementatie van natuur-gebaseerde oplossingen voor stedelijke duurzaamheidskwesties.
 
De projectpartners vormen een gemeenschap van steden vormen gericht op het vergroten van peer-to-peer en transdisciplinaire capaciteiten van steden die worden gekwalificeerd als koplopers, snelle volgers en de zogeheten multipliers. CONNECTING Nature ontwikkelt het beleid en de praktijken benodigd om stedelijke veerkracht, innovatie en governance op basis van natuurgerichte oplossingen op te schalen. Een ecosysteem-benadering van open innovatie, dat stedelijke overheden, kleine en middelgrote ondernemingen, de academische wereld en het maatschappelijk middenveld samenbrengt, vormt het uitgangspunt voor de co-productie van actiegerichte kennis in alle steden.
 
Het DRIFT-team ontwikkelt in dit project een nieuwe planningscyclus voor stedelijke ontwikkelaars en beleidsmakers waarin experimenteren en leren wordt verbonden met huidig beleid en marktontwikkelingen. Deze cyclus bestaat uit operationele mechanismen die bijdragen aan het versnellen van het opschalen van natuurgebaseerde oplossingen en een richtlijn vormen om sociaaleconomische en institutionele barrières te slechten.
 
Met CONNECTING Nature verbinden wij en bouwen wij voort op lopende en afgeronde projecten van DRIFT naar de governance van stedelijke duurzaamheidstransities, door middel van nieuw actieonderzoek naar innovatie in 25 steden in Europa, Brazilië, Armenië en China die in dit onderzoek worden verbonden als steden in actie.

 
Duur van het project
CONNECTING Nature loopt van 2017 tot 2021.

 

Financiering
CONNECTING Nature wordt gefinancierd door middel van het Horizon 2020 program (call SCC-02-2016-2017; subsidieovereenkomst 730222). CONNECTING Nature wordt uitgevoerd door 29 partners en 5 zelf-gefinancierde partners.
 
Partners

 

DRIFT Team

Niki FrantzeskakiMarleen LodderGiorgia SilvestriSophie Buchel, Karlijn Schipper

 

Volg CONNECTING Nature via Twitter of Facebook.