nieuws

“Geen partijprogramma’s maar transitie-agenda’s!” Teken de oproep van de wetenschap aan de politiek.

23 april, 2021

 
Op 30 april a.s. doen wetenschappers in en rondom Nederland een oproep aan het land en haar politici: “Wij willen een krachtig signaal afgeven aan de formatietafel dat er voor structurele oplossingen voor onze problemen moet worden gekozen. Niet partijprogramma’s, maar maatschappelijke transitieagenda’s dienen het startpunt te zijn!” Ben je het met deze oproep eens?
 
Onze maatschappij wordt geconfronteerd met meervoudige complexe uitdagingen: de Covid-19 pandemie, klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, de woon- en stikstofcrises. De reactie vanuit overheid, bedrijfsleven en samenleving lijkt vooral reactief en op stabiliteit gericht: het ontbreekt aan visie en strategie om de grote transities waar we voor staan proactief in te gaan.
 
We maken ons nu voor kabinetsformatie op. Zoals verwoord door Derk Loorbach staat de maatschappij daarmee “voor de keuze voor een tussencoalitie of een transitiekabinet”. Die keuze betreft meer dan de een nieuwe bestuursstijl: het gaat om een keuze voor duurzaamheid op de lange termijn, maatschappelijke vernieuwing en een sturingsfilosofie om die te realiseren.
 
Op 30 april a.s. doen we daarom onderstaande oproep aan Nederland en haar politici. Ben je het met deze oproep eens? Klik dan hier om ervoor te zorgen dat jouw naam ook onder de oproep komt.
 
Oproep van de wetenschap aan de politiek

  • Erken in woord en beleid de ernst van de huidige crises
  • Stippel in het regeerakkoord de hoofdlijnen uit die hoop bieden voor de lange termijn: duurzaamheid, gezondheid, democratie, inclusiviteit en rechtvaardigheid.
  • Stel, net als de sociale partners, brede welvaart centraal in denken én doen, zodat iedereen gaat profiteren van positieve (economische) ontwikkelingen binnen de grenzen van wat de aarde kan dragen.
  • Zoek in overleg met de samenleving naar de beste handelwijzen en instituties om de weerbaarheid en gezondheid van mens en natuur duurzaam te verbeteren.
  • Maak gebruik van de verzamelde kennis die de Nederlandse wetenschap biedt bij het aanpakken van complexe problemen: wij staan klaar om u met raad en daad te helpen.

Er wordt luid geroepen om zowel behoud als radicale verandering. Toch zijn ook de voorstanders van behoud veelal niet tevreden met de ingeslagen weg. In die paradox ontstaat ruimte voor moed en politieke vernieuwing. Er ontstaat ruimte om met elkaar, vernieuwers en gevestigde orde, gewenste transities te maken. Wij vragen om die moed. Het maatschappelijk middenveld, bedrijven en ambtenaren zullen het beantwoorden met de wil, kennis en creativiteit om de verandering door te zetten.

“Laat dit geen tussencoalitie richting verdere fragmentatie zijn, maar een transitiekabinet dat, samen met ons, de weg inzet naar een duurzame en rechtvaardige toekomst voor iedereen!”

 
Ben je het met deze oproep eens? Volg deze link om hem mede te ondertekenen!
 
Dit is een initiatief van De TransitieMotor: een open beweging van mensen en organisaties in Nederland, die werken aan onze duurzame toekomst. Samen met het Amsterdam Sustainability Institute (ASI) van de Vrije Universiteit Amsterdam, het Dutch Research Institute for Transitions (DRIFT) van de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Groene Brein en de stichting Our New Economy (ONE).