Case

Paden naar Parijs

Rotterdam wil de transitie naar schone energie en andere klimaatrelevante initiatieven in de stad versnellen. Door aan de klimaatafspraken tegemoet te komen neemt Rotterdam haar verantwoordelijkheid om een klimaatvriendelijke stad te zijn in 2050. Om deze doelen te realiseren, heeft de gemeente DRIFT gevraagd een transitie-agenda en beweging te ontwikkelen.

Nederland heeft in 2015 het VN klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Om deze doelen te halen zullen de steden, landbouw en industrie op allerlei vlakken drastisch moeten veranderen. Rotterdam voelt toenemende druk en mogelijkheden om een versnelling te realiseren ten aanzien van duurzaam wonen, werken, verplaatsen en produceren. Het is tijd voor een nieuwe fase waarin minder de nadruk ligt op het experimenteren met kleinschalige projecten en een sturende overheid, en meer ingezet wordt op het versterken van maatschappelijke innovatie en transitie, en de rol van een regulerende overheid die richting aangeeft en gericht inzet op het afbouwen van onduurzaamheid. Men wil mobilisatie en actie op grote schaal.

“De vraag is nu hoe we daar komen, en met wie.”

De stip op de horizon hoeft niet meer vormgegeven te worden, dat heeft het Parijsakkoord immers gedaan. De vraag is nu hoe we daar komen, en met wie. Het is in zo’n traject belangrijk om potentiële doorbraken in de stad te identificeren en te helpen realiseren, en coalities te bouwen van partners in de stad die bereid zijn samen met de gemeente op te trekken in deze ambities. Daarom werkt DRIFT samen met de gemeente om het komende jaar een transformatief netwerk en een krachtige stedelijke transitiebeweging te ontwikkelen met directe impact op stedelijke duurzaamheid en een agenda voor het volgende College van Burgemeester en Wethouders.

Aanpak.
Dat doen we middels de ontwikkeling van een transitie-agenda met en door de stad, waarin we veranderpaden, concrete vraagstukken en kantelpunten (besluiten, acties) scherp en helder benoemen. Vanuit onze aanpak van transitiemanagement zet dit vooral in op het verbinden, versnellen en richting geven van fundamentele en grootschalige verandering op de lange termijn. We vertrekken daarbij vanuit opties en oplossingen die inherent anders zijn dan de nu dominante en onduurzame systemen. We bouwen een ‘coalition of the willing’, die bereid is mee te gaan in deze ambitieuze richting en het fundamenteel ter discussie stellen van business as usual. Dat impliceert ook dat er gekeken wordt naar processen van afbouw en uitfaseren van bestaande systemen.

Het betekent ook dat er naast aandacht voor technologische aspecten, aandacht is voor institutionele, economische, sociale en culturele aspecten: deze zijn bepalend om de technologische opties (‘wat’) te vertalen naar ‘hoe’. Daartoe behoort ook die partijen te empoweren die een drijvende kracht in de transitie willen en kunnen zijn.

In dit proces wordt verbinding gezocht met bestaande programma’s, zoals Programma Duurzaam, Roadmap Next Economy en Resilient Rotterdam. Ook zullen belanghebbenden en vernieuwers uit de stad betrokken worden, zodat de transitiepaden kunnen rekenen op actieve steun van andere partijen. Om verder te komen in de transitie zijn deze samenwerkingen hard nodig. Het resultaat zal begin 2018 aan de stad gepresenteerd worden, en geldt als startpunt voor een bredere beweging die bijdraagt aan een schoon, gezond en toekomstbestendig Rotterdam.

Duur van het project
Het project loopt van mei 2017 tot en met februari 2018

Opdrachtgever
Gemeente Rotterdam

Partner
Arup

DRIFT-team
Roel van Raak, Sophie Buchel, Charlie Spork