publication

Concerns over homes: Housing alternatives for homeless youth

Date 27 Aug, 2020

(this publication is in Dutch)

In 2018 waren er zo’n 12.600 Nederlandse jongeren tussen de 18 en 30 dakloos, schat het CBS. In dit rapport, in opdracht van het ministerie van VWS, geven we een beeld van de huidige situatie in 14 pilot-gemeenten die de ambitie hebben voor 2021 alle jongeren alle dak- en/of thuisloze jongeren de hulp en ondersteuning te bieden die zij nodig hebben.

Wereldwijd komt steeds meer aandacht voor onrecht op het gebied van wonen. Ook in Nederland zien we verkoop van betaalbare (sociale)huurwoningen, herstructureringsprojecten en gedwongen uitverhuizingen. Hierdoor is het voor sommige groepen steeds lastiger om betaalbare en gepaste huisvesting te vinden, ook voor jongeren. En zeker voor jongeren die te maken hebben met een combinatie van complexe problemen.

Het Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) richt zich op het snijvlak van huisvestingsproblemen, maatschappelijke opvang en de begeleiding van dak en -thuisloze jongeren. De ambitie van het programma is om voor 2021 te zorgen dat alle jongeren die (potentieel) kampen met dak- en/of thuisloosheid de hulp en ondersteuning te bieden die zij nodig hebben.

14 pilotgemeenten zijn vanaf 2019 bezig om deze ambitie handen en voeten te geven. Opvang en wonen is een van de centrale actielijnen naast financiële bestaanszekerheid, persoonlijke ontwikkeling en scholing, preventie nazorg en regie, en helpende regels. DRIFT is gevraagd om in kaart te brengen hoe de 14 pilotgemeenten werken aan de huisvesting- en opvang van van dak- en thuisloze jongeren (18- 27 jaar) en met welke innovatieve ideeën zijn spelen.

Het DRIFT-team voerde 14 interviews uit met de projectleiders (en collega’s) van de pilotgemeenten. De opbrengst uit de interviews leverden een beeld op van de huidige situatie in de 14 gemeenten, een waaier aan interessante voorbeelden en denkrichtingen en mogelijke handelingsperspectieven hoe gemeenten ruimte kunnen vinden om positieve verandering in gang te zetten.

De interviews vormden het startpunt van een online inspiratiesessie in april. In deze sessie deelden we de resultaten en conclusies uit de interviews en gingen we samen met de deelnemers in break-out groepjes in gesprek over de mogelijke vervolgstappen.

Auteurs
Karlijn Schipper, Marieke Verhagen & Sarah Rach

In opdracht van
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het volledige rapport
Klik hier om de publicatie te downloaden