Case

Saving the Wadden Islands’ mobility system with Programma naar een Rijke Waddenzee

 
The Dutch Wadden Islands are dealing with a three-pronged problem: the ever-more intensive dredging needed for ferry services is unsustainable, the fossil-fueled ferries aren’t future-proof and increasing tourism is putting a stress on the island’s quality of life.
 
To turn this around, we co-created a transition sketch for Programma Rijke Waddenzee with partner organisations Green Bridges, Urgenda and WeLoveEarth.
 
(continues in Dutch)
 
Problemen stapelen zich op
Dat we ook in de toekomst naar de Waddeneilanden gaan op de manier zoals we dat nu doen is niet langer vanzelfsprekend.  Op meerdere fronten neemt de druk toe. Zo moet Rijkswaterstaat door aanhoudende verzanding steeds vaker en meer baggeren om vaargeulen open te houden, met grote financiële en ecologische kosten tot gevolg.  
 
Naast dit baggerbezwaar speelt ook mee dat ook de veerboten nog altijd varen op fossiele brandstoffen. Dit is steeds moeilijker te verenigen met verschillende (inter)nationale beleidsdoelen op gebied van uitstoot (SO2, CO2, NOx), de UNESCO-werelderfgoedstatus, de Wadden als stiltegebied en de kwetsbaarheid die de Waddeneilanden kennen ten gevolge van klimaatverandering.
 
Ten slotte is er sprake van een toenemende druk op de leefbaarheid van de Waddeneilanden. De boot bepaalt hierin het ritme: de steeds betere bereikbaarheid van de Wadden (vroeger voeren er minder en langzamere boten) leidt tot meer toeristen. Toerisme blijft gestaag groeien, en de angst dat de Waddeneilanden eindigen in een openluchtmuseum is reëel.
 

Klik hier voor een video over deze problematiek
 
Op zoek naar transitie
De waddeneilanden moeten goed bereikbaar blijven. Het zijn immers Nederlandse gemeenten waar mensen wonen en werken. De vraag is tot in hoeverre dit kan binnen het huidige systeem, of dat we aan de vooravond van een transitie staan. In opdracht van het Programma Rijke Waddenzee hebben wij in samenwerking met Green Bridges, Urgenda en WeLoveEarth een transitieschets ontwikkeld om dit gesprek uit te dagen en aan te jagen. Hoe zou een toekomstbestendig mobiliteitssysteem voor het Waddengebied eruit kunnen zien?
 
Vervolgens zijn we gaan kijken wat de staat van transitie momenteel is. Waar zijn we vooral bezig het huidige systeem te optimaliseren – net iets beter te maken – en waar zien we de kiemen van verandering voor een nieuwe werkelijkheid?
 
 
 
Experimenten genoeg, maar de transitie blijft uit
Onze analyse toonde een beeld waarbij er vooral veel wordt geëxperimenteerd. Op verschillende plekken zien we enthousiaste ondernemers, en ondernemende ambtenaren. Toch moeten we vaststellen dat het vooralsnog lastig is om voorbij lokaal enthousiasme te komen. Echte doorbraken ontbreken.
 
Wil de transitie echt op gang komen dan moet de komende twee jaar meer aandacht gaan naar de ondersteuning voor al deze experimenten, door ze zichtbaar en toegankelijk te maken en de verschillende initiatieven met elkaar te verbinden. Zo kunnen ze van elkaar leren en kunnen institutionele barrières worden weggenomen (versnellingsfase).
 
Maar hiervoor is meer urgentie nodig. En dit is een probleem.  Want voor het brede publiek is het veelkoppig probleem nog niet dusdanig zichtbaar of urgent dat de noodzaak tot een échte transitie gevoeld wordt. Er gaat nog veel aandacht naar optimalisatie: kleine verbeteringen die de grootste knelpunten weghalen, zonder dat onderliggende oorzaken worden aangepakt en een systeemverandering mogelijk wordt.
 
Onze conclusie is dat de zonder deze termijn urgentie de uitkomsten van de verschillende experimenten onvoldoende worden doorvertaald naar acties in het hier en nu. Een voorbeeld: bagagevervoer van deur tot deur vindt een weg naar festivals zoals ‘Into The Great Wide Open’, maar voor de doorsnee zomergast is deze optie onbekend en blijft de auto dominant.
 
Vervolgens fungeert de auto nog voornamelijk als kofferbak om de eigen spullen het eiland op te krijgen – op het eiland zelf staat de auto vooral stil. Dit dominante denken en organiseren is lastig te doorbreken, en er ontstaan nog weinig dusdanig aantrekkelijke nieuwe structuren dat duurzaam gedrag vanzelf ontstaat.
 
Wil je ook werken aan een toekomstschets van duurzame mobiliteit, of worstel je met transities in een ander domein in jouw regio of organisatie? Neem dan contact met ons op!
 

Klik hier om de transitieschets te lezen
 
Projectduur
Oktober 2019 – Mei 2020
 
Team
Gijs Diercks, Sophie Buchel
 
In opdracht van
Programma naar een rijke waddenzee